Đang truy cập: 35
Trong ngày: 41
Trong tuần: 872
Lượt truy cập: 1095265

Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

베트남에서 운전하기위해 외국인에게 운전 면허증을 바꾸기 전에 읽어야 주의사항

외국인을 위해 운전 면허증을 바꾸기 전에 아래와 같이 주의해야 합니다:

외국 국적의 경우, 아래 경우에는 베트남에서 미국에 의해 발급된 IAA 국제 면허증을 사용할 있습니다.

* 단기 베트남 비자 (3개월 이하의 관광 비자)

*국제 면허증과 함께 국가에 의해 발급된 면허증이 반드시 있어야 하며 해당 운전 면허증이 유효해야 합니다.

예시 : 미국 사람의 경우, 미국 국가에 의해 발급된 유효한 운전 면허증과 국제 운전 면허증이 있어야 운전할 수 있습니다.

* 국가에 의해 발급된 원본 운전 면허증에 어떤 등급이 있으면 해당 등급으로 운전할 있습니다.

예시: 프랑스 사람의 경우, 프랑스에 의해 발급된 운전 면허증에 자동차만 있으면, 국제 운전 면허증을 사용할 때 베트남에서 자동차만 운전할 수 있습니다

베트남 1 프랑스어, 프랑스 운전 면허증은 자동차 등급을 부여, 유일한 실행에 사용되는 국제 자동차 자동차 (최대 9 개 미만의 좌석)

아래 경우들은 미국에 의해 발급된 IAA 국제 면허증 ( INTERNATIONAL AUTOMOBILE ASSOCIATION . INC )사용할 없습니다.

* 5비자 (결혼 비자 - Visa Exemption) 또는 장기 거주증 (Residence Card)사용하는 경우:  베트남에서 국제 운전 면허증을 사용할 수 없습니다.

베트남 교통부에 의해 발급되는 운전 면허증으로 바꿔야 베트남에서 사용할 수 있습니다.

* 국가 운전 면허증이 함께 없습는 경우 (IAA국제 운전 면허증 이외에 반드시 국가에 의해 발급되는 운전 면허증이 함께 있어야 합니다)

예시: 중국 사람이 중국에 의해 발급된 운전 면허증이 없으면 베트남에서 IAA 국제 운전 면허증을 사용할 수 없습니다.

* 국가 운전 면허증이 만료되는 경우

국가 수준의 운전 면허가 만료되었습니다

예시 : 미국 사람의 경우, 미국 운전 면허증이 만료되면 국제 운전 면허증이 효력이 여전히 있어도 베트남에서 IAA국제 운전 면허증을 사용할 수 없습니다. 법률의 규정에 따르면, 이 사람의 미국 운전 면허증이 유효해야 합니다.

* 국가에 의해 발급되는 운전 면허증에 자동차만 있고 IAA 국제 운전 면허증에 자동차와 오토바이가 모두 있는 경우: 오토바이를 운전하기 위해 IAA 국제 운전 면허증을 사용할 수 없습니다!

예시: 싱가포르 사람의 경우, 싱가포르 운전 면허증에 오토바이가 없고IAA 국제 운전 면허증에 오토바이가 있어도 베트남에서 운전하기 위해 이 국제 운전 면허증을 사용할 수 없습니다!

이 경우에 오토바이가 있는 베트남 교통부에 의해 발급되는 운전 면허증가 있어야 베트남에서 오토바이를 운전할 수 있습니다.

* 베트남 국적을 가지거나 2개의 국적을 가진 사람은 베트남에서 IAA국제 운전 면허증을 사용할 없습니다

예시: 베트남 국적을 가진 사람은 미국에 의해 발급된 운전 면허증이 있어도 베트남으로 돌아올 때 베트남에 의해 발급되는 운전 면허증으로 바꿔야 합니다:  IAA 국제 운전 면허증을 사용할 수 없습니다 (IAA 국제 운전 면허증은 외국 국적을 가진 사람만 사용할 수 있습니다)

* 미국에서, 미국 정부가 국제 운전 면허증을 번역해서 인쇄할 수 있도록 인정하는 업체는 2가지만 있습니다: AAA (3개 A문자 – triple A) 및 iAA.

AAA - 3 개 문자는 미국 자동차 협회입니다 - iAA는 국제 자동차 협회입니다 - AAA는 iAA의 자회사입니다.

AAA는 아래와 같이 공식 웹사이트가 하나만 있습니다 : aaa.com – 다른 웹사이트가 없습니다.

미국에서 번역된 AAA 번역본의 경우에, 국제 운전 면허증의 유호기간이 1년입니다 – 1년 이상 면허증을 발급할 수 없습니다.

이것은 AAA의 메인 시스템에서 명확하게 표시됩니다  : Click => http://www.aaa.com/vacation/idpapplc.html (An Khang은 iAA에 의해 발급되는 국제 운전 면허증만 처리합니다)

진행하기 전에, 더 자세한 설명이 필요하시면  khang@iaavietnam.com 으로 보낼 수 있습니다.

해외에 있거나 이메일이 없는 고객님의 경우, 0983.247.057 혹은  0938.715.157 전화번호를 통해  Viber 또는 Zalo로 질문을 보낼 수 있습니다.

An Khang은 고객님의 정보를 받을 때 신속하게 회신해 드리겠습니다.

 

 

 AN KHANG COMPANY- SERVICES DOMESTIC & INTERNATIONAL MOTORCYCLE / AUTOMOBILE LICENSE IN VIETNAM
Ho Chi Minh: 
 
428- DIEN BIEN PHU STREET - WARD 11- DISTRICT 10- HCMC - VIET NAM 

Ha Noi : Room 701- 7th Floor - 101 - Láng Hạ st- Đống Đa ward - Hà Nội
 
Hotline:+84.938.247.057 - Viber   or Zalo       or  Whatsapp
 
 
 
                   VIETNAMESE - INTERNATIONAL DRIVING LICENSE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Văn phòng trụ sở:
 
An Khang - Toà nhà MH - Lầu 11 - số 728 - 730 -  Võ Văn Kiệt - Phường 1 -  Quận 5- TPHCM (góc Trần Bình Trọng )
 
Văn phòng chi nhánh :
 
428 Điện Biên Phủ - Phường 11 - Quận 10 -TP. Hồ Chí Minh (góc Cao Thắng)
 
Chi nhánh Hà Nội:
 
 
Lầu 7- Phòng 701 - số 101- Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội  
 
Chi nhánh Cần Thơ : Số 2- Hùng Vương - Ninh kiều - Cần Thơ  
 
Chi nhánh Huế : 17- Lê Lợi  - TP Huế                
                                  
                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotline : O983.247.O57 
( không nghỉ trưa )
 
 
 vanphongankhang@gmail.com